Utrustning

Vår utrustning

Yoldia har flera olika båtar, D-Gps, multiparametermätsonder, ekolod, side scan sonar, Van Veenhuggare, Ekmanhämtare, vattenprovtagare, provfiskenät, planktonhåvar mm.

Vår utrustning

Båtar

Yoldia har flera båtar mellan 2 och 7,5 meters längd. Mätbåten ORIGO SFD -2105 har godkänd livräddningsutrustning bla livflotte. Ansvarig befälhavare innehar Fartygsbefäll Klass 8. En generell arbetsmiljöplan finns alltid för arbete på båten. Vid behov så upprättas en specifik arbetsmiljöplan eller en specifik arbetsbeskrivning.

Farkosterna är utrustade med noggrann D-GPS och flera avancerade ekolod.

Farkosterna transporteras på trailer med någon av våra fyrhjulsdrivna bilar.

Vattenprovtagare

Yoldia har olika provtagare för recipientvatten (tex Ruttnerhämtare), grundvatten/industrivatten (tex Bailerhämtare och slangpumpar) .

Sedimentprovtagare för kärnor <1m

Med Yoldias egenkonstruerade rörhämtare (5-30 kg) kan sedimenkärnor på max 1 meters längd upptas.

Sedimentprovtagare för längre kärnor (<3,1 m)

Yoldias egenkonstruerade kolvvacuumprovtagare (rörlig innerkolv) kan i mjuka  bottnar ta upp sedimentkärnor på maximalt 3,1 meters längd. Kärnorna skivas upp på båten och överförs till provkärl för analys. Provtagaren använder antingen plaströr (ø 64 mm) eller rostfritt rör (ø 56 mm)

Fältinstrument för mätning i vatten

Yoldia har flera instrument för fältmätning av syre, salthalt, pH, redoxpotential, ledningsförmåga och grumlighet. Instrumenten kan användas för momentana mätningar. Det går även att placera instrumenten i fält för insamling av data under längre tid.

Sedimentfällor

Med sedimentfällor mäts sedimentationshastighet och miljögiftsbelastningar.

Fällorna placeras ofta nära botten samlar upp det som faller ned. Nedfallet kan analyseras på miljögifter.

Strömningsmätningar

Med strömkors mäts vattenströmmar i sjöar och hav.
Strömkorset placeras på önskat djup och följer med strömmen. Korsets hastighet och kurs registreras i en GPS.

Ekolodning och djupkartor

Yoldia utför ekolodningar för att göra mycket noggranna djupkartor. Vi har även möjligheter att leta efter föremål på bottnen. Resultatet presenteras i önskat dataformat. Exempel på format är GIS, CAD eller bildformat.

Bottenfauna och plankton

Yoldia har all utrustning för provtagning av bottenfauna och plankton. Ekmanhuggare, Van Weenprovtagare, Rambergrör, olika håvar för plankton och bottenfauna etc.

Provfiske

Yoldia har olika sorters nät för provfiske, bland annat nät med olika maskvidder för standardiserat provfiske.
Yoldia har erforderliga tillstånd för att få utföra provfiske.