Tjänster

Yoldia mäter och provtar i naturen

Yoldia arbetar med både med tekniska och naturvetenskapliga frågeställningar.
Yoldia arbetar med naturvatten, dricksvatten, mark, tekniska krav, mark- och sedimentföroreningar, ekolodningar, strömningsmätningar, kostnads- och nyttoeffektanalyser, åtgärdsförslag, muddring, deponier, dagvattenrening, dricksvattenrening, projektering av farleder och markområden.

Yoldia både utvärderar och provtar. Yoldia har utrustning för olika mätningar.

Personal och mätutrustning

Personal som ansvarar för utredningar och provtagning har mer än 25 års erfarenheter av olika miljöundersökningar i både mark, grundvatten, recipientvatten och sediment. Personalen har högre akademiska studier i bla kemi, ekotoxikologi, vattenekologi och sedimentologi. Personalen har även certifikatsutbildning för sediment-, vatten- och biologisk provtagning (Tex Nordtest år 2014 och SNFS 1990:11 MS:29 år 2005).

Yoldia har provtagningsutrustning för bland annat vatten, sediment, bottenfauna, plankton och fisk. Yoldia har flera avancerade fältinstrument för analys av syrehalt, redox, pH och salthalt. Yoldia anlitar också externa laboratorier för kemiska och biologiska analyser.

Yoldia har flera båtar. Vår största mätbåt ORIGO är 7,5 meter lång kan ta fem passagerare och har en topphastighet på 35 knop. ORIGO finns ofta beredd på en båttrailer i Hudddinge. Yoldia följer de lagar som gäller för att arbeta yrkesmässigt på vatten (Sjölagen, Fartygssäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen). Lagarna gäller vid tex vid all vattenprovtagning och sedimentprovtagning.

Vår mätbåt ORIGO är registrerad i Fartygsregistret, SFD -2105. ORIGO har godkänd livräddningsutrustning bla livflotte, nödljus och räddningsvästar. Ansvarig befälhavare innehar Fartygsbefäll Klass 8 eller motsvarande. En generell arbetsmiljöplan finns alltid för arbete på båten. Vid behov så upprättas en specifik arbetsmiljöplan eller en specifik arbetsbeskrivning.

Om ORIGO är i vattnet så klicka nedan för att se var båten befinner sig »