Projekt – några exempel från verkligheten

Projekt Kolkajen (Värtan Stockholm) 2015-2023

Yoldia har undersökt bottnarnas innehåll av miljögifter och studerar 2023 vattnets grumlighet. Inom Kolkajen planeras 1 500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 10 000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Projekt Lövsta kraftvärmeverk (Mälaren) 2015-2022

Yoldia har utfört miljötekniska sediment- och vattenutredningar inom ett område vid Lövsta där ett nytt kraftvärmeverk planeras att anläggas. Uppdragen har inriktat sig på muddring och dess miljörisker. Uppdragen är omfattande med både planering, design av olika undersökningar, mätning/provtagning i fält och utvärderande rapporteringar.

Arbetsuppgifterna har varit projektledning, design, utförande och rapportering av:
•Vattenprovtagning och provtagning av nedfallande sediment (2019-2022)
•Kontrollprogram för vatten, sedimentfällor och modellering av spridning från muddring (2019-2020)
•Undersökning av sediment (2018-2019)
•Laktester sediment (2020)

Några rapporter:
•Botten- och sedimentegenskapsbedömningar (2018-2019)
•Föroreningsdjup (2019)
•Läckage av föroreningar från fastfas till vattenfas (2019)
•Laktester (2020)

Uppdragsgivare Sweco Sverige AB/Stockholm Exergi.

Läs mer om Lövsta kraftvärmeverk på Stockhoms Excergis hemsida »

Åtgärdsutredningar riskbedömningar

Tillståndsärenden muddring och deponi av muddringsmassor av hamnar 2008-12-01 – 2015-05-26

Yoldia har under 2008-2015 handlagt/deltagit i flera ärenden med inriktning på rensning och muddring av hamnar. Arbetetena innefattar även Tekniska beskrivingar (TB), miljöbedömningar (bla toxikologiska bedömningar), batymetriska utredningar (ekolodningar med mängdberäkningar).

Yoldia har kontrollerat entreprenörers arbeten när det gäller uppfyllande av tekniska- och miljömässiga krav.

Yoldia har hållit i myndighetskontakter (Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen och Sjöpolisen) med avseende på bla miljö, ramning-vattendjup, utprickning och hastighetsskyltning.

Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering 2004-03-15 – 2005-06-12

Projekt för Miljö- och byggkontoret, Nässjö kommun
En utredning som redovisar olika metoder och tekniker för att åtgärda problemen med Ryssbysjöns starkt eutrofierade sediment. Arbetet utfördes i samarbete med MiljöManagement Svenska AB.

Ekologiska och ekotoxikologiska bedömningar

PAH:ers påverkan på människa och naturmiljö 2006-03-27 – 2006-11-15

Projekt för Banverket
Ekotoxikologisk studie av kreosots påverkan på sjön Näsnaren i Katrineholms kommun. Studien inriktar sig på vatten, sediment, bottenfauna, fisk, fågel och människa.

Läs mer på Banverkets hemsida >

Oljeläckage från oljelager 2000-01-01 – 2001-12-31

Projekt för Scandiaconsult Sverige AB
Miljöriskbedömning av oljelager vid Asphyttan, Kristinehamn, Gånghester, Kälarne, Hofors och Ludvika.

Påverkan på recipienter av oljeförorening från avvecklade oljelager.

Arbetet utfördes på uppdrag av Statens Oljelager. Bedömningarna utfördes i samarbete mellan biologer(Yoldia), geologer och geohydrologer.

Djupkartor batymetri sonarkartering

Ekolodningar i Riddarfjärden och Mälaren Djupkartor Bathymetry Bathymetric Survey 2008-08-01 – 2009-07-01

Projekt för PIHL JV Söderströmstunneln HB
Yoldia har ekolodat flera områden i Riddarfjärden och Mälaren. Yoldia har tagit fram detaljerad batymetriska kartor (djupkartor) i 2D och 3D. Arbetet är utfört med anledning av bygget av Söderströmstunneln i Riddarfjärden, Mälaren.

Kontroll av saneringsåtgärder 2006-09-28 – 2006-10-28

Projekt för NCC Construction AB
Ekolodning och skapande av en noggrann djupkarta av en förorenad havsvik.

Inför en eventuell sanering av dammanläggning 2006-10-14 – 2006-10-25

Projekt för Hifab
Ekolodning och skapande av djupkarta i en mycket förorenad dammanläggning. Prover togs även på sedimenten.

Förorenad havsvik 2006-09-07 – 2006-09-19

Projekt för WSP Environmental
Ekolodning och skapande av djupkarta. Arbetet utfördes för att bedöma eventuella saneringsåtgärder.

Kontroll av muddringsarbete. 2006-08-17 – 2006-08-28

Projekt för Midroc Engineering AB
Skapande av djupkarta.

Hamnviken i Nynäshamn 2004-09-02 – 2004-09-28

Projekt för WSP Environmental
Ekolodning och skapande av djupkarta.

Recipientkontroll

Hedströmmen 2006-01-01 – 2010-12-31

Projekt för Hedströmmens Vattenförbund
Provtagning, analys och utvärdering av vattenanalyser, plankton och bottenfauna i Hedströmmen avrinningsområde. Området sträcker sig in i Örebro-, Dalarna- och Västmanlands län. Provtagning sker en gång per månad.

Edsviken i Stockholm 2005-01-01 – 2007-12-31

Projekt för Edsvikens Vattenvårdssammarbete
Provtagning, analys och rapportering av vattenanalyser och bottenfauna i Edsvikens avrinningsområde. Området sträcker sig in i Sollentuna-, Danderyd-, Järfälla-, Solna-, Sundbyberg- och Stockholms kommun. Provtagning av vatten sker i februari och augusti.

Sediment

Kreosot (PAH) 2006-12-16 – 2006-12-18

Projekt för WSP Environmental
Sedimentundersökning av en kreosotförorenad sjö. Provtagning och bedömningar utfördes på sediment och bottenfauna.

Sedimentundersökning vid Riksten 2006-08-30 – 2006-11-03

Projekt för Miljöförvaltningen i Botkyrka kommun
Bysjön och Bysjödammen vid Riksten i Botkyrka kommun. En undersökning av sediment utförd sommaren 2006. Undersökningen var inriktad på PAH, oljor, PCB och metaller.

Sanering

Sanering av sjön Turingen 1992-03-13 – 2014-12-31

Projekt för Nykvarns kommun
I Nykvarns kommun i Södermanland pågår ett flerårigt projekt för att rena sjön Turingen från kvicksilver. Kvicksilvret släpptes ut från ett numera nedlagt pappersbruk i Nykvarn.

År 1995 sanerades tilloppet till sjön, Turingeån. I etapp två, åren 1999-2003, sanerar vi sjön genom två entreprenadinsatser, som båda avser övertäckning av sjöns förorenade bottnar. Den första entreprenaden, som genomfördes 1999-2000 avsåg arbeten i området kring Turingeåns inlopp i Turingen (mynningsområdet) och den andra, som i huvudsak genomförs under 2002 men slutförs 2003 handlar om att täcka ca 80 % av sjöns bottenyta med ett konstgjort sediment, en gel.

Yoldia har utfört beräkningar av kvicksilvermängder i sjösystemet. Yoldia har kontrollerat utförda entreprenadarbeten med avseende på utförande och miljöpåverkan. Yoldia utför nu kontroller (sediment, fisk, bottenfauna, plankton) av saneringens resultat.

Läs mer på Projekt Turingens hemsida »

Provfiske

Prioriterade ämnen i fisk och sediment 2006-12-05 – 2006-12-20

Projekt för IVL Svenska Miljöinstitutet
Provfiske och sedimentundersökning i Mälaren och Saltsjön vid Stockholm. Arbetet utfördes åt Naturvårdsverket i projektet “Prioriterade ämnen”.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida »

Regionala referensjöar i Stockholm 1997-07-19 – 1998-09-19

Projekt för Länsstyrelsen i Stockholms Län
Standardiserade provfisken utfördes i Stockholms län. Provfisket utfördes med nät med olika maskvidder.

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Muddring av en hamn 2007-04-17 – 2008-12-31

Yoldia har tillsammans med en verksamhetsutövare 2007-2008 utfört en tillståndsprocess som skall belysa muddring av en hamn. Yoldia har utfört ekolodningar, tekniska beräkningar av muddringsyta och muddringsvolym.

Yoldia har varit rådgivande åt verksamhetsutövaren i samrådsprocessen. Yoldia har tagit fram miljökvalitetsnormer och kontrollprogram.

Lännerstasundet i Nacka 2001-01-01 – 2002-12-31

Projekt för SWECO
Utvärdering av kemiska och biologiska parametrar. Insitumätningar av pH, redox, syre, salinitet, grumlighet och vatten-, sediment -,fisk-, bottenfaunaprovtagningar.

Yoldia anlitades i MKB-processen för genomförande av vattenundersökningar.

Lakvatten från en avfallsanläggning till alternativa recipienter 1998-04-19 – 1999-04-19

Projekt för Telge Återvinning AB
Yoldia skapade ett MKB-dokument där lakvatten från en deponi riskbedömndes. Beskrivning av alternativa recipenter för ett lakvatten ingick. Olika massbalansmoddeller redovisades

Provtagning av vatten, sediment och mark

Lakvatten och grundvatten 2003-04-19 – 2007-12-31

Projekt för Tekniska förvaltningen Arboga kommun
Undersökning av lakvatten och grundvatten från en deponi. Bedömningar av miljögifter har utförts. Arbetena pågår fortfarande.

Lakvatten från en krossanläggning. 1999-04-19 – 2007-12-31

Provtagning av ytvatten. Arbetena pågår.

Platsundersökningar åt SKB i Forsmark 2002-01-19 – 2007-12-30

Projekt för Svensk Kärnbränslehantering AB
Det är SKB som arbetar med att finna en plats för slutförvaret av Sveriges kärnavfall. Yoldia har tillsammans med Sveriges Vattenekologer AB under perioden 2002-2007 undersökt ytvatten, grundvatten, sediment, bottenfauna, växter och plankton i Forsmark. Fältarbetena har genererat flera rapporter (P-rapporter). Kvalitetskraven på undersökningarna har varit högsta tänkbara. Arbetena pågår fortfarande.

Läs mer på SKB:s hemsida »

GIS applikationer

GIS modell av föroreningar i Turingeån 2002-11-19 – 2003-06-11

Projekt för Nykvarns kommun
Projektet syftadet till att med hjälp av GIS lokalisera okända områden med kvicksilverförorening. Projektet sammanställde olika parametrar i en GIS-applikation. Nya områden med eventuella ansamlingar av kvicksilver redovisades.