Yoldia Consulting

Yoldia Consulting utreder och provtar naturmiljön

Yoldia Consulting har sen starten 1992 utfört miljöuppdrag med både med tekniska och naturvetenskapliga frågeställningar. Yoldia arbetar med naturvatten, dricksvatten, dagvatten, sediment och mark. Yoldia både provtar och utvärderar. Yoldia har utrustning för olika mätningar.

 

Personal

Personal som ansvarar för utredningar och provtagningar har mer än 25 års erfarenheter av olika miljöundersökningar i både mark, grundvatten, recipientvatten, dricksvatten och sediment. Personalen har högre akademiska studier i bla kemi, ekotoxikologi, vattenekologi och sedimentologi. Personalen har även certifikatsutbildning för sediment-, vatten- och biologisk provtagning (Tex Nordtest år 2014 och SNFS 1990:11 MS:29 år 2005).

Uppdrag

Yoldia Consulting arbetar oftast med naturmiljö och då både med tekniska samt naturvetenskapliga frågeställningar. Uppdragen kan vara begränsade till enbart fältarbeten eller enbart rapportarbete.

Yoldia arbetar med miljökontroll i naturvatten, dricksvatten, mark, tekniska krav, mark- och sedimentföroreningar, ekolodning, kostnads- och nyttoeffektanalyser, åtgärdsförslag, muddring, deponier, dagvattenrening, dricksvattenrening, projektering av farleder och markområden.

Lagar

Yoldia Consulting följer de lagar som gäller för att arbeta yrkesmässigt på land (Arbetsmiljölagen) och vatten (Sjölagen, Fartygssäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen). Observera att lagarna för arbete på vatten gäller vid all vattenprovtagning och sedimentprovtagning. Vår mätbåt ORIGO är registrerad i Fartygsregistret, SFD -2105. ORIGO har godkänd livräddningsutrustning bla livflotte. Ansvarig befälhavare innehar Fartygsbefäll Klass 8 eller motsvarande.