Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Projekt – några exempel från verkligheten

Några större projekt

Projekt för Stockholms hamnar (Yoldia har varit underleverantör till större miljökonsultbolag)

Miljöutredningar i Värtan, Nynäshamn (Norviksudden) och Kapellskär. Yoldia har 2007-2014 bl a utfört ekolodningar, filmningar, strömningsmätningar och biologiska/kemiska vatten- och sedimentundersökningar/utvärderingar.

Projekt Turingen (Yoldia har kontrakterats direkt mot beställaren)

I Nykvarns kommun i Södermanland pågår ett flerårigt projekt för att rena sjön Tuingen från kvicksilver. Yoldia har under perioden 1992-2014 undersökt sedimenten, vattnet, bottenfaunan och fisken. Yoldia har även kontrollerat de saneringsåtgärder som utförts. Arbetet pågår.

Projekt för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Det är SKB som arbetar med att finna en plats för slutförvaret av Sveriges kärnavfall. Yoldia har tillsammans med Sveriges Vattenekologer AB under perioden 2002-2007 undersökt ytvatten, grundvatten, sediment, bottenfauna, växter och plankton i Forsmark. Fältarbetena har genererat flera rapporter (P-rapporter). Kvalitetskraven på undersökningarna har varit högsta tänkbara. Arbetet är avslutat.

Ej publicerade projekt 1992-01-22 – 2018-01-22

Yolda har utfört och utför flera projekt än vad som redovisas på hemsidan Endast några valda projekt publiceras här. Detta beroende på att de inte är offentliga, ännu inte får offentliggöras eller att de bedöms ha ett mindre nyhetsvärde.

Åtgärdsutredningar riskbedömningar

Tillståndsärenden muddring och deponi av muddringsmassor av hamnar 2008-12-01 – 2015-05-26

Yoldia har under 2008-2015 handlagt/deltagit i flera ärenden med inriktning på rensning och muddring av hamnar. Arbetetena innefattar även Tekniska beskrivingar (TB), miljöbedömningar (bla toxikologiska bedömningar), batymetriska utredningar (ekolodningar med mängdberäkningar).

Yoldia har kontrollerat entreprenörers arbeten när det gäller uppfyllande av tekniska- och miljömässiga krav.

Yoldia har hållit i myndighetskontakter (Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen och Sjöpolisen) med avseende på bla miljö, ramning-vattendjup, utprickning och hastighetsskyltning.

Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering 2004-03-15 – 2005-06-12

Projekt för Miljö- och byggkontoret, Nässjö kommun

En utredning som redovisar olika metoder och tekniker för att åtgärda problemen med Ryssbysjöns starkt eutrofierade sediment. Arbetet utfördes i samarbete med MiljöManagement Svenska AB.

Ekologiska och ekotoxikologiska bedömningar

PAH:ers påverkan på människa och naturmiljö 2006-03-27 – 2006-11-15

Projekt för Banverket

Ekotoxikologisk studie av kreosots påverkan på sjön Näsnaren i Katrineholms kommun. Studien inriktar sig på vatten, sediment, bottenfauna, fisk, fågel och människa.

Oljeläckage från oljelager 2000-01-01 – 2001-12-31

Projekt för Scandiaconsult Sverige AB

Miljöriskbedömning av oljelager vid Asphyttan, Kristinehamn, Gånghester, Kälarne, Hofors och Ludvika.

Påverkan på recipienter av oljeförorening från avvecklade oljelager.

Arbetet utfördes på uppdrag av Statens Oljelager. Bedömningarna utfördes i samarbete mellan biologer(Yoldia), geologer och geohydrologer.

Djupkartor batymetri sonarkartering

Ekolodningar i Riddarfjärden och Mälaren Djupkartor Bathymetry Bathymetric Survey 2008-08-01 – 2009-07-01

Projekt för PIHL JV Söderströmstunneln HB

Yoldia har ekolodat flera områden i Riddarfjärden och Mälaren. Yoldia har tagit fram detaljerad batymetriska kartor (djupkartor) i 2D och 3D. Arbetet är utfört med anledning av bygget av Söderströmstunneln i Riddarfjärden, Mälaren.

Kontroll av saneringsåtgärder 2006-09-28 – 2006-10-28

Projekt för NCC Construction AB

Ekolodning och skapande av en noggrann djupkarta av en förorenad havsvik.

Inför en eventuell sanering av dammanläggning 2006-10-14 – 2006-10-25

Projekt för Hifab

Ekolodning och skapande av djupkarta i en mycket förorenad dammanläggning. Prover togs även på sedimenten.

Förorenad havsvik 2006-09-07 – 2006-09-19

Projekt för WSP Environmental

Ekolodning och skapande av djupkarta. Arbetet utfördes för att bedöma eventuella saneringsåtgärder.

Kontroll av muddringsarbete. 2006-08-17 – 2006-08-28

Projekt för Midroc Engineering AB

Skapande av djupkarta.

Hamnviken i Nynäshamn 2004-09-02 – 2004-09-28

Projekt för WSP Environmental

Ekolodning och skapande av djupkarta.

Recipientkontroll

Hedströmmen 2006-01-01 – 2010-12-31

Projekt för Hedströmmens Vattenförbund

Provtagning, analys och utvärdering av vattenanalyser, plankton och bottenfauna i Hedströmmen avrinningsområde. Området sträcker sig in i Örebro-, Dalarna- och Västmanlands län. Provtagning sker en gång per månad.

Tumbaån 1997-01-01 – 2010-12-31

Projekt för Tekniska förvaltningen, Botkyrka kommun

Provtagning, analys och rapportering av vattenanalyser, plankton och bottenfauna i Tumbaåns avrinningsområde. Området sträcker sig in i Botkyrka- och Salems kommun. Provtagning sker en gång per månad.

Edsviken i Stockholm 2005-01-01 – 2007-12-31

Projekt för Edsvikens Vattenvårdssammarbete

Provtagning, analys och rapportering av vattenanalyser och bottenfauna i Edsvikens avrinningsområde. Området sträcker sig in i Sollentuna-, Danderyd-, Järfälla-, Solna-, Sundbyberg- och Stockholms kommun. Provtagning av vatten sker i februari och augusti.

Sediment

Kreosot (PAH) 2006-12-16 – 2006-12-18

Projekt för WSP Environmental

Sedimentundersökning av en kreosotförorenad sjö. Provtagning och bedömningar utfördes på sediment och bottenfauna.

Sedimentundersökning vid Riksten 2006-08-30 – 2006-11-03

Projekt för Miljöförvaltningen i Botkyrka kommun

Bysjön och Bysjödammen vid Riksten i Botkyrka kommun. En undersökning av sediment utförd sommaren 2006. Undersökningen var inriktad på PAH, oljor, PCB och metaller.

Sanering

Sanering av sjön Turingen 1992-03-13 – 2014-12-31

Projekt för Nykvarns kommun

I Nykvarns kommun i Södermanland pågår ett flerårigt projekt för att rena sjön Turingen från kvicksilver. Kvicksilvret släpptes ut från ett numera nedlagt pappersbruk i Nykvarn.

År 1995 sanerades tilloppet till sjön, Turingeån. I etapp två, åren 1999-2003, sanerar vi sjön genom två entreprenadinsatser, som båda avser övertäckning av sjöns förorenade bottnar. Den första entreprenaden, som genomfördes 1999-2000 avsåg arbeten i området kring Turingeåns inlopp i Turingen (mynningsområdet) och den andra, som i huvudsak genomförs under 2002 men slutförs 2003 handlar om att täcka ca 80 % av sjöns bottenyta med ett konstgjort sediment, en gel.

Yoldia har utfört beräkningar av kvicksilvermängder i sjösystemet. Yoldia har kontrollerat utförda entreprenadarbeten med avseende på utförande och miljöpåverkan. Yoldia utför nu kontroller (sediment, fisk, bottenfauna, plankton) av saneringens resultat.

Provfiske

Prioriterade ämnen i fisk och sediment 2006-12-05 – 2006-12-20

Projekt för IVL Svenska Miljöinstitutet

Provfiske och sedimentundersökning i Mälaren och Saltsjön vid Stockholm. Arbetet utfördes åt Naturvårdsverket i projektet “Prioriterade ämnen”.

Regionala referensjöar i Stockholm 1997-07-19 – 1998-09-19

Projekt för Länsstyrelsen i Stockholms Län

Standardiserade provfisken utfördes i Stockholms län. Provfisket utfördes med nät med olika maskvidder.

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Muddring av en hamn 2007-04-17 – 2008-12-31

Yoldia har tillsammans med en verksamhetsutövare 2007-2008 utfört en tillståndsprocess som skall belysa muddring av en hamn. Yoldia har utfört ekolodningar, tekniska beräkningar av muddringsyta och muddringsvolym. Yoldia har varit rådgivande åt verksamhetsutövaren i samrådsprocessen. Yoldia har tagit fram miljökvalitetsnormer och kontrollprogram.

Lännerstasundet i Nacka 2001-01-01 – 2002-12-31

Projekt för SWECO

Utvärdering av kemiska och biologiska parametrar. Insitumätningar av pH, redox, syre, salinitet, grumlighet och vatten-, sediment -,fisk-, bottenfaunaprovtagningar.

Yoldia anlitades i MKB-processen för genomförande av vattenundersökningar.

Lakvatten från en avfallsanläggning till alternativa recipienter 1998-04-19 – 1999-04-19

Projekt för Telge Återvinning AB

Yoldia skapade ett MKB-dokument där lakvatten från en deponi riskbedömndes. Beskrivning av alternativa recipenter för ett lakvatten ingick. Olika massbalansmoddeller redovisades.

Metallpåverkan på recipient 1996-04-13 – 1996-02-04

Projekt för Norrtälje Energi AB

Kondensatutsläpp från olika värmeverk.
Påverkan på recipienter.
Yoldia skapade flera MKB-dokument.

Miljödykningar och undervattensfilmning

Kartering av bottnen i Svartån vid Mjölby 2005-08-01 – 2005-08-31

Projekt för Hifab

Dykning, filmning, sondering, provtagning samt rapportering av bottenstrukturer i Svartån vid Mjölby. Arbetet resulterade i en film och karta över bottnens utsende.

Undervattensfilmning och sondering 2004-04-19 – 2004-04-19

Projekt för SWECO

Kartläggning av en betongjutning som låg på 0-7 meters djup.

Kartering av bottnen vid Bengsbrohöljen i Bengstfors 2003-03-13 – 2003-06-16

Projekt för Bengtsfors kommun

Kartering utfördes mha av dykare, filmkamera och sonderingsverktyg. Arbetet resulterade i en film samt en karta där bottnen beskrevs. Tex så upptäcktes ett antal oljefat. Oljefatens status och positionerna förevisades både i filmen och kartan.

Provtagning av vatten, sediment och mark

Lakvatten och grundvatten 2003-04-19 – 2007-12-31

Projekt för Tekniska förvaltningen Arboga kommun

Undersökning av lakvatten och grundvatten från en deponi. Bedömningar av miljögifter har utförts. Arbetena pågår fortfarande.

Lakvatten från en krossanläggning. 1999-04-19 – 2007-12-31

Provtagning av ytvatten. Arbetena pågår.

Platsundersökningar åt SKB i Forsmark 2002-01-19 – 2007-12-30

Projekt för Svensk Kärnbränslehantering AB

Det är SKB som arbetar med att finna en plats för slutförvaret av Sveriges kärnavfall. Yoldia har tillsammans med Sveriges Vattenekologer AB under perioden 2002-2007 undersökt ytvatten, grundvatten, sediment, bottenfauna, växter och plankton i Forsmark. Fältarbetena har genererat flera rapporter (P-rapporter). Kvalitetskraven på undersökningarna har varit högsta tänkbara. Arbetena pågår fortfarande.

GIS applikationer

GIS modell av föroreningar i Turingeån 2002-11-19 – 2003-06-11

Projekt för Nykvarns kommun

Projektet syftadet till att med hjälp av GIS lokalisera okända områden med kvicksilverförorening. Projektet sammanställde olika parametrar i en GIS-applikation. Nya områden med eventuella ansamlingar av kvicksilver redovisades.