Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Dynamisk mätsond för filmning, djupmätning,bathymetri, grumlighetsmätning etc

Vår dynamiska mätsond RAJE dras efter en båt och kan avsöka stora områden och vid behov stora djup på kort tid.

RAJE kan nu användas för att filma och mäta ned till 100 meters djup. Filmning sker med en mycket ljuskänslig kamera och vid behov används belysning. Mätning kan samtidigt/eller var för sig utföras av temperatur, salthalt, konduktivitet, syre, pH, grumlighet (turbiditet) och ekolodsdata. I undervattensfilmen kan alla mättdata presenteras. I filmen framgår även en karta med position, vattendjup och ekolodbild.

Det går tex att utrusta den med metalldetektorer, georadar, sidesonar etc. Den går även att öka manöverbarheten och göra den ROV lik (Remotely Operated Vehicles – fjärrstyrda farkoster).