Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Vattenutredning. Salems kommun.

Yoldia har under 2016 provtagit vattendrag och dagvatten i anslutning till sjön Flaten i salems kommun. Analysresultaten bearbetas under januari och februari 2017 för att sedan utmynna i en rapport som beskriver olika områdens fosforbelastning på Flaten och Uttran. Om möjligt så skall förslag på åtgärder redovisas i rapporten.