Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

30 års erfarenhet av tekniska och naturvetenskapliga uppdrag

Yoldia har sen 1992 varit och är under 2020 delaktig i flera större infrastrukturprojekt. Uppdragen utförs ofta i samarbete med andra konsultbolag. Ursprungsbeställare är till exempel Exploateringskontoret i Stockholm, Fortifikationsverket, Stockholms hamnar, Göteborgs hamn, Umeå hamn.

Yoldia har specialkunskaper inom områdena vattenekologi, markekologi, ekotoxikologi, sedimentologi, miljökemi och hydrologi. Personalen är naturvetenskapligt högutbildad samt har stor erfarenhet i många olika slags projekt. Yoldia har sen starten 1992 bistått med kunskaper i vatten, sediment och mark. Yoldia arbetar med både tekniska utredningar och miljöutredningar.

Uppdragen har varit inriktade på b.l.a miljökontroll i vatten och mark, tekniska krav, mark- och sedimentföroreningar, utvärdering av biologiska och kemiska data, ekolodning, kostnads- och nyttoeffektanalyser, åtgärdsförslag, muddring, deponier, vattenreningsteknik, projektering av farleder och markområden.

Utrustning och kompetens

Yoldia har flera olika båtar, D-Gps, multiparametermätsonder, ekolod, side scan sonar, Van Veenhuggare, Ekmanhämtare, vattenprovtagare, provfiskenät, planktonhåvar mm. Yoldia har även konstruerat strömningsmätare, sedimentfällor samt utrustning för provtagning av recipientvatten, grundvatten och sediment. Utrustningen används av personal som har stor vana.

Mark och dagvatten

Yoldia arbetar med bla med dagvattenanläggningar. Där ingår förstudier, förprojektering, ritningshantering, kostnads-nyttoanalys, bedömning av dagvattenhantering och hantering av fyllnadsmassor, skapande av kontrollprogram, provtagning, analys och utvärdering.


Provgropsgrävning i en äldre infiltration

Mätbåten ORIGO undersöker sjöar och hav

Ofta står ORIGO beredd på trailer i Huddinge
Om ORIGO är i vattnet så klicka här för att se var båten befinner sig »


Miljökontroll med anledning av Stockholms hamnars ombyggnad av hamnarna i Norvik.

ORIGO är 7,5 meter lång kan ta fem passagerare och har en topphastighet på 35 knop.

ORIGO är till och från stationerad i Stockholms skärgård eller så finns ORIGO beredd på en båttrailer i Hudddinge. När ORIGO är på land så sker transporten snabbt med en bil och båttrailer till arbetsområdet. Tex så tar det ca 1,5 timme från start i Huddinge till ORIGO ligger i vattnet vid Värtahamnen. ORIGO har utfört arbeten från Falkenberg i söder till Umeå i norr.

ORIGO kan vid behov utrustas med Yoldia:s avancerade GPS:er, ekolod, Side scan sonar, sedimentprovtagare, vattenprovtagare, mätsonder, strömmätare, undervattenskameror, kranar och vinschar. I hytten finns sittplatser för fem passagerare, 220V, skrivbord och värme.

ORIGO och besättning uppfyller Transportstyrelsens omfattande regelverk som ställs på båtar som används yrkesmässigt.


ORIGO ligger ibland vid Lidingö men är ofta beredd på en båttrailer i Hudddinge och transporteras enkelt med en bil till arbetsområdet. Antingen läggs båten i via en båtramp eller så lyfts båten i med hjälp av en kran.